Kurzy poradenstva

Slovak

Pokoj Boží prajem.

Po rokoch služby vyslobodenia a vnútorného uzdravenia sme dospeli k rozhodnutiu otvoriť Kurz duchovného poradenstva. Mnoho kresťanov a samozrejme ešte viac nekresťanov trpí problémami a nevedia si rady. Hľadajú pomoc a nemôžu nadobudnúť víťazstvo a slobodu. Aj keď ju nadobudnú, po nejakom čase zase padajú do predošlých problémov a ich myslenie prehry sa prehlbuje.

Keďže sme videli, že aj po našej službe niektorí ľudia, ktorí boli vyslobodení a prežili víťazstvo, po nejakom čase opäť upadli a prehrávali, nadobudli sme presvedčenie slúžiť týmto cyklom  kurzov s dvoma cieľmi:

  1. Chceme v tomto cykle kurzov slúžiť ľuďom v pravidelných časových intervaloch, pričom pravidelné stretnutia počas tohto cyklu kurzov spojené s prednáškami a diskusiami niekoľkonásobne posilnia ľudí a dajú im vnútornú pevnosť myslenia a konania pre udržanie si slobody – teda pre život v slobode.
  2. Druhým cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú Božie povolanie pre službu duchovného poradenstva nadobudnúť prostredníctvom tohto cyklu všetkých kurzov vedomosti a skúsenosti pre efektívnu službu ľuďom z rôznymi duchovnými a psychosomatickými problémami.

2. ročník

Duchovné dary v službe uzdravovania a vyslobodzovania

Hlavní lektori:

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nové mesto nad Váhom, Bratislava)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Na efektívnu službu poradcu v rámci sebareflexie a následne na službu ľuďom, ktorí potrebujú uzdravenie a vyslobodenie zo psychosomatických problémov, ktoré môžu byť dôsledkom démonického vplyvu, je potrebné osvojiť si a praktizovať dary Ducha Svätého. Keďže duchovné poradenstvo je závislé na vedení, zmocnení a zjavení Ducha Svätého, chceme v ďalšom pásme deviatich kurzov vytvoriť možnosť a priestor rastu duchovných poradcov. Kurzy budú prebiehať počas cyklu 9 dvojdňových víkendových stretnutí  v intervaloch približne každé 4 týždne, v dňoch sobota, nedeľa.

3. ročník

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nové mesto nad Váhom)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Tretí ročník sumarizuje získané teoretické znalosti a praktické skúsenosti v uplatňovaní a používaní Božej výzbroje pre duchovný boj popísaný v 6.kapitole biblického listu Efežanom.

Absolventi sa stávajú potenciálnymi duchovnými poradcami pre prácu v oblasti uzdravenia a vyslobodenia ľudí so psychosomatickými a duchovnými problémami.

English

Greetings to you.

After years of ministry of deliverance and inner healing, we have come to the decision to open a Spiritual Counseling Course. Many Christians, and of course even more non-Christians, suffer from problems and do not know their way around. They seek help and cannot gain victory and freedom. Even if they acquire it, after some time they fall back into previous problems and their thinking of defeat deepens. Since we saw that even after our ministry, some people who were delivered and experienced victory, after some time fell again and lost, we became convinced to serve this series of courses with two goals:

1.We want to serve people in this cycle of courses at regular time intervals, while regular meetings during this cycle of courses combined with lectures and discussions will strengthen people several times and give them the inner strength of thinking and action to maintain their freedom – that is, to live in freedom.

2.The second goal is to help people who are experiencing God’s call to the service of spiritual counseling to acquire, through this cycle, all the courses of knowledge and experience for effective service to people with various spiritual and psychosomatic problems.

2.The second goal is to help people who are experiencing God’s call to the service of spiritual counseling to acquire, through this cycle, all the courses of knowledge and experience for effective service to people with various spiritual and psychosomatic problems.

2nd year

Spiritual gifts in the ministry of healing and deliverance

To be an effective counselor in self-reflection and subsequently to minister to people who need healing and deliverance from psychosomatic problems that may be the result of demonic influence, it is necessary to acquire and practice the gifts of the Holy Spirit. Since spiritual counseling is dependent on the guidance, empowerment, and revelation of the Holy Spirit, we want to create an opportunity and space for spiritual counselors to grow in the next band of nine courses. The courses will take place during a cycle of 9 two-day weekend meetings at intervals approximately every 4 weeks, on Saturday and Sunday.

3rd year

The third year summarizes the acquired theoretical knowledge and practical experience in the application and use of God’s armor for spiritual warfare described in the 6th chapter of the biblical letter to the Ephesians.

Graduates become potential spiritual advisors for work in the field of healing and deliverance of people with psychosomatic and spiritual problems.