Kurzy poradenstva

Pokoj Boží prajem, bratia a sestry.

Predstavujeme Vám touto formou ďalší krok vízie Immanuel, n.o.                                                                               

Po rokoch služby vnímame potrebu vlastných priestorov, kde by sme mohli hlbším spôsobom dosiahnuť žiadané výsledky v oblasti oslobodenia a uzdravenia ľudí s rôznymi psychosomatickými a duchovnými ťažkosťami.

 

Kurzy duchovného poradenstva

1. ročník

Hlavní lektori:

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nesvady, Nové mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom,Bratislava)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Pokoj Boží prajem. Po rokoch služby vyslobodenia a vnútorného uzdravenia sme dospeli k rozhodnutiu otvoriť cyklus kurzov duchovného poradenstva. Mnoho kresťanov a samozrejme ešte viac nekresťanov trpí problémami a nevedia si rady. Hľadajú pomoc a nemôžu nadobudnúť víťazstvo a slobodu. Aj keď ju nadobudnú, po nejakom čase zase padajú do predošlých problémov a ich myslenie prehry sa prehlbuje. Keďže sme videli, že aj po našej službe niektorí ľudia, ktorí boli vyslobodení a prežili víťazstvo, po nejakom čase opäť upadli a prehrávali, nadobudli sme presvedčenie slúžiť týmto cyklom kurzov s dvoma cieľmi:

 1. Chceme v tomto cykle kurzov slúžiť ľuďom v pravidelných časových intervaloch, pričom pravidelné stretnutia počas tohto cyklu kurzov spojené s prednáškami a diskusiami niekoľkonásobne posilnia ľudí, dajú im vnútornú pevnosť myslenia a konania pre udržanie si slobody.
 2. Druhým cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú Božie povolanie pre službu duchovného poradenstva nadobudnúť prostredníctvom tohto cyklu všetkých 9. kurzov vedomosti a skúsenosti pre efektívnu službu ľuďom s rôznymi duchovnými a psychosomatickými problémami.

KURZ č. 1: SEBAREFLEXIA za pomoci poradcu – Ducha Svätého

 • Základ uzdravenia a vyslobodenia ; borenie pevností.
 • Ako vyzerá problém človeka vo svetle Písma Svätého – služba pod vedením Svätého Ducha
 • Kategorizácia stavu – opresia, obsesia, posesia, opakovanie – návrat

KURZ č.2 : ZÁKLAD spasenia, vyslobodenia a uzdravenia

 • Koreň horkosti
 • Odpustenie – Boh odpúšťa človeku
 • Odpustenie – človek odpúšťa sám sebe
 • Odpustenie – človek odpúšťa inému človeku
 • Dôsledky neodpustenia (choroby a zviazanosť duše i tela; mŕtvy duch)
 • Dôsledky odpustenia (uzdravenie a vyslobodenie duše i tela; živý duch)

KURZ č.3 : Zviazanosť a sloboda

J 8,32 – poznanie pravdy ako základ pre vyslobodenie

 • Zviazaný versus voľný – slobodný jazyk
 • Zviazaná versus voľná – slobodná myseľ
 • Zviazané pohyby tela versus voľné – slobodné pohyby tela
 • Zviazané emócie versus voľné – slobodné emócie
 • Zviazaná vôľa versus voľná – slobodná vôľa
 • Démonické vytváranie falošnej identity versus nadobúdanie identity podľa Božej vôle

KURZ č. 4: Strach a úzkosť

 • Pôvod strachu a úzkosti
 • Koreň strachu a úzkosti
 • Opodstatnený a bezdôvodný strach a úzkosť
 • Strach alebo duch strachu
 • Dôsledky strachu a úzkosti – kritika, manipulácia, útek
 • Boj proti strachu a úzkosti
 • Víťazstvo nad strachom a úzkosťou

KURZ č.5: Démonológia

 • Boh tohto sveta
 • Kráľovstvo temnoty
 • Rozdelenie a pôsobnosť duchovných bytostí
 • Miesta, spôsoby a ciele pôsobenia duchovných bytostí kráľovstva tmy
 • Kráľovstvo tmy versus Kráľovstvo svetla
 • Služobníci kráľovstva tmy spomedzi ľudí
 • Boj proti služobníkom tmy – všeobecne a konkrétne
 • Víťazstvo nad temnotou – všeobecne a konkrétne

KURZ č.6: Násilie, znásilnenie

 • Násilie – definícia; pohľad spoločnosti; pohľad Svätého Písma; duchovné, psychické a fyzické násilie
 • Znásilnenie – definícia; pohľad spoločnosti; pohľad Svätého Písma; duchovné, psychické a fyzické znásilnenie
 • Dôsledky násilia a znásilnenia
 • Vyslobodenie a uzdravenie takto postihnutých osôb

KURZ č.7: Sexuálna oblasť života človeka

 • Sexuálna nečistota
 • Myslenie a predstavy napádané alebo zviazané
 • Emócie napádané alebo zviazané
 • Porneia – smilstvo, cudzoložstvo, pornografia, masturbácia, homosexualita
 • Vyznávanie, očisťovanie, získanie slobody, udržiavanie slobody alebo návrat do slobody

KURZ č.8: Kliatby a generačné problémy

 • Kliatba – súčasné myslenie versus pohľad Písma
 • Vyslobodenie z kliatby
 • Generačné kliatby, choroby a zadržiavanie – prenášanie hriechov
 • Zlomenie generačnej línie

KURZ č.9: Odpočívanie v Otcovej láske

 • Ježišova krv – vstup k Otcovi
 • Istota o prítomnosti, záujme, pomoci u Otca
 • Otcova ruka – ochrana, vedenie, múdrosť
 • Vyslobodený človek – potenciálny poradca vysielaný Božím Duchom

2. ročník

Duchovné dary v službe uzdravovania a vyslobodzovania

Hlavní lektori:

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nesvady, Nové mesto nad Váhom)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Pokoj Boží prajem.  Prvý ročník našich kurzov bol zameraný na budovanie základov pre službu duchovného poradenstva. Na efektívnu službu poradcu v rámci sebareflexie a následne na službu ľuďom, ktorí potrebujú uzdravenie a vyslobodenie zo psychosomatických problémov, ktoré môžu byť dôsledkom démonického vplyvu, je potrebné osvojiť si a praktizovať dary Ducha Svätého. Keďže duchovné poradenstvo je závislé na vedení, zmocnení a zjavení Ducha Svätého, chceme v ďalšom pásme deviatich kurzov vytvoriť možnosť a priestor rastu duchovných poradcov. Kurzy budú prebiehať počas cyklu 9 dvojdňových víkendových stretnutí  v intervaloch približne každé 4 týždne, v dňoch sobota, nedeľa.

KURZ   č.10:       SLOVO MÚDROSTI

 • Konflikt ľudskej a Božej múdrosti
 • Pomazanie Ducha múdrosti
 • Zakázané poznanie – Okultizmus

KURZ   č.11 :      SLOVO ZNÁMOSTI

 • Vedomosti + skúsenosť + identita Božej známosti – Nová Zmluva
 • Pomazanie Ducha známosti
 • Nečistí duchovia skrytí v poznaní

KURZ   č.12 :      VIERA

 • Viera alebo pochybnosti
 • Pomazanie Ducha hrdinskej sily
 • Satan – protivník viery; Jeho odhalenie 

KURZ   č.13 :      DARY UZDRAVOVANIA

 • Choroba alebo symptómy
 • Duchovia v maskách choroby
 • Zdravie a uzdravenie
 • Zápas o uzdravenie

KURZ   č.14 :      ROBENIE DIVOV – PôSOBENIE MOCI

 • Energémata dynameón – pôsobenie moci (dunamis , exousia)
 • Zach 4,6 „Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin Zástupov“
 • Moc Ducha Svätého proti moci diabla

KURZ   č.15 :      PROROCTVO

 • Prorok, proroctvo, rozsudzovanie
 • Proroctvo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť
 • Proroctvo pri uzdravovaní a vyslobodzovaní

KURZ   č.16:       ROZOZNÁVANIE DUCHOV

 • Duchovia učenia, duchovia prorokov, duchovia chorôb
 • Pomazanie Ducha rady
 • Božia autorita nad duchmi

KURZ   č.17 :       DRUHY JAZYKOV

 • Vyliatie Svätého Ducha
 • Nové jazyky
 • Budovanie samého seba
 • Jazyky v duchovnom boji

KURZ   č.18:       VÝKLAD JAZYKOV

 • Cieľ výkladu jazykov
 • Úžitok z výkladu jazykov
 • Svätý Duch dáva porozumenie

3. ročník

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nesvady, Nové mesto nad Váhom)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

KURZ   č.19:       OBLASTI – SFÉRY DUCHOVNÉHO BOJA

 • Pozemská sféra duchovného boja
 • Nadzemská – nebeská sféra duchovného boja
 • Rozhodnutia pred Božím trónom

KURZ   č.20 :      NEVYHNUTNÉ CESTY PRE VÍŤAZNÝ BOJ

 • Pôst
 • Chvála
 • Modlitba

KURZ   č.21 :      OPASOK PRAVDY

 • Čo je pravda
 • Lož – pole pôsobenia pre kráľovstvo tmy
 • Pravda víťazí nad klamstvom

KURZ   č.22 :      PANCIER SPRAVODLIVOSTI

 • Božia spravodlivosť
 • Pád v ľudskej spravodlivosti
 • Už sme viac ako víťazi

KURZ   č.23 :      OBUV K POHOTOVOSTI EVANJELIA POKOJA

 • Evanjelium – zvesť o víťazstve
 • Myslenie víťazstva
 • Reč a život víťazstva

KURZ   č.24 :      ŠTÍT VIERY

 • Majte Božiu vieru
 • Viera pre obranu
 • Viera pri dobývaní zasľúbenej zeme

KURZ   č.25:       PRILBA SPASENIA

 • Sme spasení
 • Práca na spasení – vyslobodenie, uzdravenie
 • Návrat do spasenia

KURZ   č.26 :       MEČ DUCHA

 • Rhema, Logos
 • Používanie meča
 • Moc vyznania Božieho slova

KURZ   č.27:       SLUŽBA S POZNANÍM

 • Poznanie + Parakletos pri opresii