Testimonies

Slovak

Uzdravenie z bronchiálnej astmy

…………
Ahojte priatelia, bratia a sestry v Ježišovi Kristovi a aj všetci tí, ktorí ešte možno pochybujete o Ježišovej moci a pravde, ktorá sa zjavila skrze neho. Ježiš je pravý Boží Syn.  Boh nám v ňom ukázal, aký v skutočnosti je.

Svedectvo o mojom uzdravení začnem najprv otázkou, na ktorú si musí odpovedať každý z vás sám. Vedeli by ste si predstaviť mať tak silnú astmu, že nemôžete cestovať dopravnými prostriedkami, ponáhľanie sa je pre vás utrpením, netolerujete mnohé lieky, bojíte sa ísť do sprchy, lebo sa v nej dusíte? Taký bol môj život, aj napriek užívaniu lieku na astmu. Veľmi ťažko sa mi fungovalo v spoločnosti, medzi ľuďmi v nákupných centrách atď.  Na duchovné poradenstvo som šla s úplne iným problémom, tento som len tak mimochodom zmienila duchovnému poradcovi – pastorovi Radovanovi Mikulovi. On ho však vnímal ako niečo dôležité a navrhol mi, že sa bude modliť za moje uzdravenie z astmy. Súhlasila som, i keď som bola s mojím zdravotným stavom už zmierená, a nedúfala som v toto veľké uzdravenie. Nie preto, že by som neverila, že môj Boh nie je Bohom zázrakov. Práve naopak, išlo skôr o to, že Boh v mojom živote už spravil veľmi veľa veľkých zázrakov (2-krát ma zachránil z bezprostredného ohrozenia života a mnoho ďalších zázrakov). To bol dôvod, prečo som si myslela, že už nato viac nemám nárok. Myslela som si, že Boh funguje podobne ako naše financie. Keď máme peňazí veľa, kupujeme si drahé/kvalitné veci, keď ich máme málo, poteší nás aj malá drobnosť v podobe čokoládky/keksíka/kávy/obľúbeného časopisu. Podľa tejto logiky som vnímala aj Božie uzdravenie. Hanbila som sa sama v sebe Hospodina žiadať ešte o niečo viac, ako som dostala. Mala som pocit, že moje vreckové na zázraky od Hospodina som si bezpečne minula a ďalšie už nepríde. Táto skúsenosť ma naučila, že Boh nás miluje takou štedrou láskou,  že nám nechal otvorený účet požehnania, aby sme  ho vždy smelo mohli prosiť o naplnenie našich potrieb. Dnes je to už polrok, čo som uzdravená z astmy a nebudím sa ani na nočné pokašliavanie.

Ďakujem Bohu, že Jeho láska je nevyčerpateľným zdrojom, že sa nevzťahuje len na pocit, že som ním milovaná, ale že sa prejavuje aj v konkrétnych skutkoch ako je napr. uzdravenie. Nech je na veky oslávené meno Ježiš!

——–
Ľudka

English

The healing of bronchial asthma

…………

Hello friends, brothers and sisters in Jesus Christ and all those who may still doubt the power of Jesus and the truth that was revealed through him. Jesus is the true Son of God. In him, God showed us what he really is.

I will begin my healing testimony first with a question that each of you has to answer for yourself. Could you imagine having such severe asthma that you cannot travel by means of transport, hurrying is suffering for you, you cannot put up with many medicines, you are afraid to take a shower because you suffocate in it? That was my life, in spite of taking asthma medicine. It was very difficult for me to function in society, among people in shopping centers, and so on. I went to spiritual counseling with a completely different issue and just mentioned my bronchial asthma issue to the spiritual counselor – pastor Radovan Mikula. But he saw it as something important and suggested that he would pray for my recovery from asthma. I agreed, even though I had already been reconciled to my health condition and did not hope to experience such a great miracle. Not because I didn’t believe that my God wasn’t the God of miracles. On the contrary, it was more about the fact that God had already performed many great miracles in my life (he saved me twice from imminent danger to my life and many other miracles). That was the reason why I thought I was no longer eligible to see miracles in my life. I thought that God worked like our finances. When we have lots of money, we buy expensive/high-quality stuff. When we don’t have much, we are happy with even a little thing in the form of a chocolate/biscuit/coffee/favorite magazine. According to this logic, I also perceived God’s healing. I was ashamed to ask the Lord for something more than I received. I had the feeling that I had safely spent my pocket money on miracles from God and there would be no more. This experience taught me that God loves us with such a generous love that He has left a blessing account open for us so that we can always boldly ask Him to fulfill our needs. Today, it’s been six months since I was delivered from asthma and I don’t even wake up to cough at night.

I thank God that His love is an inexhaustible source, that it doesn’t only apply to the feeling that I am loved by Him, but that it also manifests itself in particular actions such as healing. May the name of Jesus be glorified forever!

Ľudka

Slovak

Vyslobodenie z horkosti a beznádeje

Som znovuzrodeným kresťanom 27 rokov. Prešla som v mojom živote ťažkými skúškami. Spasenie Ježiša Krista som prijala dva roky po tom, ako zomrela moja 7 ročná dcéra a po pol roku po nej môj manžel. Ešte v čase, keď som nepoznala Pána Ježiša, začala som vzťah s mojím terajším manželom. Máme spolu 2 deti, dcérku a syna. Pán Ježiš ma niesol na svojich rukách a ošetroval moje rany a Jeho Svätý Duch ma utešoval. Moje deti chodili so mnou do zboru a zdieľali sme sa spolu, no v dospelosti odišli od Pána a žijú podľa seba. Môj manžel doteraz odmieta prijať spasenie a neverí Božiemu Slovu. Žije svetáckym životom. Počas manželstva som od neho utrpela veľa rán. No stále som verila, že Boh urobí zázrak a on sa obráti k Nemu. Pán Ježiš mi dával stále novú silu. Mala som Božiu rodinu a lásku bratov a sestier a to mi veľmi pomáhalo.

Napriek Božej pomoci a opatere, zahniezdilo sa vo mne voči môjmu manželovi, ktorý mi spôsobil hlboké rany, svojím spôsobom života neodpustenie a horkosť. Trápilo ma, že nebol dobrým otcom a zanedbával deti. V dôsledku tohto neodpustenia som nemohla prežívať úplnú radosť a pocit šťastia. Modlila som sa, odpúšťala som, prosila som o radosť, no nič sa nepohlo. Nemala som už ani chuť žiť. Prosila som Boha, aby mi poslal niekoho, kto ma vypočuje, poradí mi a pomôže. Myslela som, že sa snáď už ani nenájde človek, ktorý by mal toľko času a záležalo by mu na mne, že by ma vypočul a duchovne rozpoznal problém.

No Boh je dobrý a Jeho ucho nie je priťažké, aby nečulo naše prosby, tak Pán poslal mne a aj iným núdznym brata Radovana. Už od prvého seminára v Novom Meste som vnímala, že Duch Svätý sa ma dotýka a to som potrebovala. Dozvedela som sa nové veci a sýtila som sa Božím Slovom a to robilo svoju prácu vo mne. Išla som na duchovné poradenstvo a Radovan si ma sústredene a s láskou vypočul a modlil sa za mňa i moju rodinu. Na poradenstve som bola 3x a Duch Svätý zjavoval korene môjho problému. A opadlo to zo mňa, tá horkosť a neodpustenie. Nadobudla som iný pohľad na manžela i deti. Pohľad cez Božie Slovo a cez Jeho pravdu.

Dnes som v treťom ročníku kurzu a svedčím o tom, že tento kurz bol dôležitým medzníkom v mojom živote z hľadiska známosti Božieho Slova, používania darov Ducha Svätého v službe iným ľudom aj sebe. Boh vyriešil môj dlhoročný problém neodpustenia a môžem používať radosť Pánovu.

Som veľmi vďačná Pánovi za tieto kurzy, za Radka a Gabiku, že si ich Boh takto používa. Žehnám im, nech sú vedení Duchom Svätým a nech je oslávený Pán Ježiš Kristus v ich živote a službe.

Alena

English

The deliverance from bitterness and hopelessness

 

I have been a born-again Christian for 27 years. I’ve gone through difficult trials in my life. I accepted salvation through Christ 2 years after my 7 years old daughter had passed away, and my husband died half a year later after her death. During the time when I didn’t know the Lord Jesus, I started the relationship with my current husband. We have 2 children together – daughter and son. The Lord Jesus carried me in His arms and healed my wounds, and His Holy Spirit comforted me. My children went to church with me and we shared our faith with each other, but they left the Lord in the adulthood and now, they are living according to themselves. My husband still refuses to accept salvation and does not believe God’s Word. He lives a worldly life. I suffered many blows from him during my marriage. But I still believed that God would do a miracle, and he would turn to Him. Lord Jesus always gave me new strength. I had God’s family and the love of my brothers and sisters, and that helped me a lot.

In spite of God’s help and protection, unforgiveness and bitterness took root in me towards my husband, who caused me deep wounds, by his way of life. It bothered me that he was not a good father and neglected the children. As a result of this unforgiveness, I could not experience complete joy and happiness. I prayed, I forgave, I begged for joy, but nothing changed. I didn’t even want to live anymore. I asked God to send me someone who would listen to me, give me advice and help me. I thought that perhaps there would be no other person who would have so much time and would care about me, who would listen to me and spiritually recognize the problem.

But God is good and His ear is not too heavy not to hear our prayers, so the Lord sent Brother Radovan to me and to others in need. From the first seminar in Nové Mesto, I felt that the Holy Spirit was touching me and I needed that. I learnt new things and fed on God’s Word and it did its work in me. I went to spiritual counseling and Radovan listened to me with focus and love and prayed for me and my family. I went to counseling 3 times and the Holy Spirit revealed the roots of my problem. And it has fallen from me – the bitterness and unforgiveness. I’ve gained a different perspective on my husband and children. View through God’s Word and through His truth.

Today, I am in the third year of the course and I testify that this course was an important landmark in my life in terms of knowing the Word of God, using the gifts of the Holy Spirit in the service of other people and myself. God has solved my long-standing problem of unforgiveness and I can use the joy of the Lord.

I am very grateful to the Lord for these courses, for Radko and Gabika, that God uses them in this way. I bless them, may they be guided by the Holy Spirit and may the Lord Jesus Christ be glorified in their life and ministry.

Alena

Slovak

Uvoľnené dýchanie

            Chcem napísať, čo Boh spravil cez službu Radovana Mikulu v mojom živote. Veľmi dlhú dobu som trpel sťaženým dýchaním, hlavne pri silnejšom vyčerpaní. V poslednej dobe sa tento problém u mňa dosť vystupňoval. Presne takýto problém popisoval Rado pri jednej kázni u nás v zbore, aj keď skôr ako ťažšie duchovné dýchanie. Po jeho kázni som vystúpil na výzvu a potom ma Rado viedol k vyznaniu určitých hriechov a odpusteniu najbližším. Hriechy, ktoré som vyznal, som si pred tým vo svojom živote neuvedomoval. Bolo to akési neustále naháňanie sa za niečím  a tvrdosť voči sebe samému v tejto oblasti. Nasledujúci týždeň som si uvedomil, že sa mi akosi ľahšie dýcha. Vtedy som si spomenul  na túto službu a vedel som, že Boh v tejto oblasti určite konal. Veľmi sa mi v tejto oblasti uľavilo a verím, že Boh ma chce uzdraviť úplne. Ako povedal aj Rado, bolo by dobré v tomto ešte pokračovať. Verím, že Boh dá ešte príležitosť k tomu, aby som sa zúčastnil takejto služby a mohol som byť uzdravený a oslobodený úplne. Som Bohu vďačný za to, že poslal svojho verného a pravého služobníka k nám do zboru a Bohu patrí sláva a vďaka za to v mene Ježiš. Amen.

Radovan

English

Relaxed breathing

I want to write what God did through the service of Radovan Mikula in my life. For a very long time, I suffered from difficulty in breathing, especially when I was more exhausted. Recently, this problem has escalated quite a bit for me. Rado described this exact problem during one of our sermons in the church, more like a heavier spiritual breathing. After his sermon, I got out and then Rado led me to confess some sins and forgive those closest to me. Before, I hadn’t been aware of the sins I confessed. It was kind of a constant chase for something and being hard on myself in that area. The next week I realised that somehow I was breathing easier. Then I remembered this ministry and knew that God was definitely working in this area. I am very relieved in this area, and I believe that God wants to heal me completely. As Rado also said, it would be good to continue doing this and God will give me another opportunity to take part in such a service and be healed and delivered completely. I am grateful to God for sending a faithful and true servant to our church and to God belongs the glory, and thanks for that in Jesus name. Amen.

Radovan

 

Slovak

Našla som duchovného otca

            Pred časom som počula ponosu jedného veriaceho človeka, že máme rôznych služobníkov, ale niet duchovných otcov. Toto je svedectvo, že máme. Ďakujem môjmu Bohu, že z Jeho milosti a Jeho riadením som svojho duchovného otca stretla. Môžem prežívať starostlivosť, záujem o môj rast v Kristovi a otvorenú náruč vždy, keď to potrebujem. Postoj bez akejkoľvek výčitky, s láskou, s pochopením. Na každom stretnutí Boh zjavuje dôležité veci pre môj duchovný život a dáva usmernenie ako ísť ďalej. V celej jeho službe je zjavná moc Božia, oslávený Kristus a Duch Svätý zjavuje pravdu, ktorá oslobodzuje. (J 8,32) Jeho vyučovanie je presne také, ako potrebujem. Boh to vedel a tak mi ho dal, ako odpoveď na moje dlhoročné modlitby. Verím, že pre Neho nie je problém čas ani vzdialenosti.

            Rado, ďakujem, že si verný v povolaní, ktoré ti Boh dal, že si sa ani v ťažkých skúškach nevzdal a prinášaš z milosti Božej požehnanie každému, kto o to stojí. Ďakujem aj Gabike, ktorá je s tebou v tejto službe. Len Pán vie, koľko ľudských životov bolo zmenených skrze tvoju službu. Sú to zázračné Božie veci, vidieť ľudí rozhodnutých pre život a nie pre smrť. Mnohí si vážia a oceňujú každý čas strávený s tebou.

            Pane Ježišu, ďakujem za Tvoje dobrodenia na každý deň. Ďakujem, že si používaš svoje nástroje v cirkvi, aby prinášali spasenie, uzdravenie, vyslobodenie. Ďakujem za Tvojich verných služobníkov.

            Nech je vyvýšené meno Ježiš Kristus! Jemu patrí všetka česť a sláva na veky vekov.

B.

English

I have found a spiritual father

 

Some time ago, I heard the complaint of a believer that we have various ministers, but there are no spiritual fathers. This is the testimony that we have. I thank my God that by His grace and His guidance I met my spiritual father. I can experience care, interest in my growth in Christ, and open arms whenever I need it. An attitude without any remorse, with love, with understanding. At every meeting, God reveals important things for my spiritual life and gives direction on how to move forward. The power of God is revealed in all his ministry, Christ is glorified, and the Holy Spirit unveils the truth that sets you free. (John 8:32) His teaching is exactly what I need. God knew this, and so He gave it to me as an answer to many years of prayers. I believe that time and distance are not a problem for Him.

Rado, thank you for being faithful in the service that God has given you, for not giving up even in difficult trials, and by the grace of God, you bring blessings to everyone who expects to receive them. I also thank Gabika, who is with you in this service. Only the Lord knows how many people’s lives have been changed through your service. These are the miraculous things of God, to see people determined for life and not for death. Many people value and appreciate every time spent with you.

Lord Jesus, thank you for Your every day blessings. Thank you for using your tools in the church to bring salvation, healing, deliverance. Thank you for Your faithful servants.

May the name of Jesus Christ be exalted! To Him belongs all honor and glory forever and ever.

B.

 

Slovak

Oslobodenie z odmietnutia, nadobudnutie zdravej identity v Bohu – október 2016

            Vždy som chcela byť silnou osobnosťou. Keďže som najstaršia z troch súrodencov, už veľmi skoro na mňa bola kladená väčšia miera zodpovednosti za iných, ale aj za svoje správanie a rozhodnutia. A tak nejako som mala pocit, že vždy všetko musím zvládnuť a nerobiť chyby. Ale keďže som len človek, často som ich robila a robím. No len ťažko som si vedela odpustiť svoje zlyhania. A tak aj keď som si to časom ani neuvedomovala, nasadzovala som si pred druhými masku tej, ktorá je vždy vysmiata a všetko zvláda a má sa super. Len nech sa nikto nevŕta vo mne a najlepšie ani ja sama, lebo z tých všetkých osobných zlyhaní mi bolo zle.

            Boli obdobia, kedy som mala pocit, že už ďalej nevládzem a aj keď som volala na Pána a nechávala svoje problémy a hriechy pod Ježišovým krížom, prišla taká chvíľková úľava, ale potom som opäť vošla do niečoho podobného.

            Ako znovuzrodený človek som často zápasila vo svojom vnútri s tým, že som akoby nevedela uveriť tomu, že Boh ma naozaj miluje a že mi naozaj odpustil a že ma naozaj prijíma takú, aká som. Viac krát som vnímala, ako ma Duch Svätý vedie k tomu, aby som študovala v Biblii, kým som v Kristovi. Aby som sa pozrela, akú novú identitu som získala tým, že som prijala Pána Ježiša. A aj keď som si tie riadky čítala, vedela som, že neprenikli do môjho vnútra. Raz som počula svedectvo jednej sestry, ktorá bola ochotná vzdať sa ľudí a spoločenstva, ktoré mala veľmi rada, a to len preto, lebo chcela v pravde nasledovať Pána. Záležalo jej viac na tom, či je uprostred Božej pravdy a či žije túto pravdu, než na tom, čo si pomyslia ľudia. Vtedy som si povedala, wau, Pane, to chcem aj ja. A Boh ma zobral za slovo. Začal mi ukazovať pravdu, nastavil mi zrkadlo. Po kázni brata Mikulu mi bolo jasné, že to, čo počúvam, nie sú len slová, ale je to ten dvojsečný meč, ktorý reže aj tie najhlbšie časti môjho vnútra. Takže keď bola výzva na modlitbu, nemohla som inak, ako ísť dopredu a zložiť zo seba tú masku, ktorú som nosila. A v tej chvíli mi bolo naozaj jedno, čo si kto pomyslí, jediné na čom mi záležalo, bolo to, aby som žila v úplnej pravde pred Bohom. Už som mala dosť nejakého divadla, ktoré tak často hráme jeden pred druhým. V tej chvíli som vedela, že moje vnútro úplne kapitulovalo, že ja sa už nechcem hrať na tú silnú a úžasnú, ale chcem, aby na tom mieste stál Ježiš. Po modlitbe som odtiaľ odchádzala s tým, že síce neviem presne, čo sa odohralo a neviem kto som (lebo som sa vzdala svojej masky), ale jedna vec mi bola úplne jasná. Prvý krát v živote som vedela, že som MILOVANÁ DCÉRA, že som Bohom PRIJATÁ, že som proste JEHO a On je MÔJ. Mala som pocit, akoby sa nebo nado mnou rozjasnilo a ja som mohla zhlboka vdychovať do seba tú nádheru toho, že som KRÁĽOVSKÁ DCÉRA.

            Až teraz chápem slová „pravda vás oslobodí.“ Prvý krát mám slobodu v tom, čo si kto o mne myslí, lebo vedomie toho, že môj Boh ma miluje, je viac ako čokoľvek iné. A ako sa vyrovnávam s mojimi chybami? Viac krát som počula vetu, že Boh ťa miloval ešte skôr, než si čokoľvek pre Neho spravila. No a teraz tomu verím na 100%. Teším sa, že Pán Ježiš pre mňa získal na kríži novú identitu niekoho, kto nemusí predstierať, že je silný, ale vie, že aj keď ja na to nemám, môj Boh sa oslávi v mojich slabostiach a dá mi silu tam, kde bude treba.

Katka

English

Deliverance from rejection, a healthy identity gain in God – October 2016

 

I always wanted to be a strong person. Since I have been the oldest of three siblings, a greater degree of responsibility for others, but also for my own behaviour and decisions, was placed on me very early on. And somehow, I had the feeling that I always had to manage everything and not make mistakes. But as I’m only human, I often made and still make them.

Well, I could hardly forgive my failure. Even though I didn’t even realise it over time, I put on the mask of the one who always smiles and manages everything and has a great time in front of the other. Just don’t let anyone dig into me, and preferably not even myself, because all those personal failures made me feel bad.

There were periods when I felt that I could no longer control and even if I cried out to the Lord and left my problems and sins under the cross of Jesus, such a temporary message came, but then I entered something similar again.

As a born-again person, I often struggled inside myself with the fact that I couldn’t believe

God really loved me, forgave me and that he really accepted me, who I was. More than once, I perceived how the Holy Spirit led me to study the Bible, who I am in Christ. To see what new identity I gained by accepting the Lord Jesus. And even as I read those lines, I knew that they had not entered my interior. I once heard the testimony of a sister who was willing to provide people and a church that she loved very much, just because she wanted to follow the Lord in truth. She cared more about whether she was in the midst of God’s truth and whether she lived that truth than what people thought. Then I said to myself, wow, Lord, I want that too. And God took my word. He began to show me the truth, set up a mirror for me. After Brother Mikula’s sermon, it became clear to me that what I was listening to was not just words, but a double-edged sword that cuts even the deepest parts of my inner self. So when the call to prayer came, I had no choice but to go forward and take off the mask I was wearing. And at that moment, I really didn’t care what anyone thought, the only thing that mattered, was that I lived in complete truth before God. I’ve had enough of the theater that we so often play in front of each other. At that moment, I knew that my inside had completely surrendered, that I no longer wanted to play the role of the strong and wonderful one, but I wanted Jesus to stand there. After the prayer, I left there with the fact that, although I don’t know exactly what happened and I don’t know who I am (because I gave up my mask), one thing was completely clear to me. For the first time in my life, I knew that I was a LOVED DAUGHTER, that I was ACCEPTED by God, that I was simply HIS and He was MINE. I felt as if the sky above me brightened and I could deeply breathe in the beauty of being a KING’S DAUGHTER.

Only now do I understand the words, “the truth will set you free.” For the first time, I have freedom in what anyone thinks about me, because the knowledge that my God loves me is more than anything else. And how do I treat my mistakes? More than once, I heard the sentence that God loved you even before you did anything for Him. Well, now I believe it 100%. I am glad that the Lord Jesus gained for me on the cross a new identity of someone who doesn’t have to pretend to be strong, but knows that even if I don’t have it, my God is glorified in my weaknesses and gives me strength when I need it .

Katka

 

Slovak

Oslobodenie

            Veľmi ďakujem Bohu za možnosť zúčastniť sa kurzov duchovného poradenstva, ktoré usporadúva Immanuel n.o. (brat Rado Mikula spolu s Mišom Polákom).Viac rokov som sa modlil v dvoch smeroch: aby ma Boh učil milovať a stíhať lásku a aby ma pripravil na posledné časy. Teraz vidím, že tieto modlitby veľmi úzko súvisia – o posledných časoch Boh hovorí, že to budú (resp. už sú) nebezpečné časy plné zranenia, zrady, nepriateľstva a násilia a tiež hovorí, že ochladne láska mnohých.Nuž na kurzoch sa do detailu učím ako odpúšťať a byť uzdravený z rôznych typov zranení a slobodný od pascí, ktoré v tejto dobe diabol veriacim kladie do cesty. Som napĺňaný Božou láskou, pokorou, môžem plnšie zažívať Božiu reč a Božiu radosť na osobných modlitbách.  Zažil som oslobodenie z negatívnych myšlienok voči ľudom, zo strachu dívať sa v určitých situáciách ľuďom do očí, oslobodenie od strachu z hnevu a trestu a ďalšie.

            Kurz vrelo odporúčam každému, kto ním ešte neprešiel.

Julo

 

English

Deliverance

 

I thank God very much for the opportunity to take part in the spiritual counseling courses organized by Immanuel n.o. (brother Rado Mikula together with Mišo Polák). For several years, I prayed in two directions: that God would teach me to love and pursue love and that he would prepare me for the end times. Now I see that these prayers are very closely related – about the last times, God says that they will be (or already are) dangerous times full of wounds, betrayal, enmity and violence, and he also says that the love of many will grow cold.

I am learning how to forgive and be healed from various types of hurt and free from the trap that the devil is putting in the way of believers at this time. I am filled with God’s love, humility, I can experience God’s speech and God’s joy in personal prayers. I experienced deliverance from limited thoughts towards people, from fear of looking people in the eye in certain situations, deliverance from fear of anger, punishment and more.

I highly recommend the course to anyone who hasn’t come through it yet.

Julo

Slovak

Odstránené bolesti v krížoch – október 2016

            Od 14 ich rokov som trpela často bolesťami v krížoch, ktoré ma sprevádzali viac menej stále. Keďže na kurze sa dosť sedelo, mala som väčšie bolesti a pri rozhovore počas prestávky som to spomenula svojim priateľom, keď sme sa mali rozdeliť na menšie skupinky a vzájomne sa za seba modliť. Pomodlili sa za moje bolesti v krížoch. Bolesti odišli  a do dnešného dňa ma kríže nebolia. Ďakujem za modlitby a Bohu ďakujem za uzdravenie a za jeho požehnanie.

Mária

 

English

Low back pain removed – October 2016

From the age of 14, I often suffered from lower back pain, which accompanied me constantly. Since there was lots of sitting in the course, I was in more pain and I mentioned this to my friends during the conversation during the break, when we were supposed to divide into smaller groups and pray for each other. They prayed for my lower back pain. The pain went away and by this day, my lower back does not hurt. Thank you for your prayers and thank God for healing and for his blessings.

Mary

Slovak

Uzdravenie rodiny, vyslobodenie zo strachu a zo zviazanosti reči – október 2016

            Na poradenstve sme mali s manželom pár otázok ohľadom našich problémov a ani sme celkom nevedeli slovne povedať, o čo presne ide, ale vždy sme dostali presnú a trefnú odpoveď. Je to dôkaz, že Boh skutočne vie o všetkom. Keď brat Radovan hovoril, boli to skutočné perly do našich situácií, jediné, čo ľutujem, že som nemala so sebou diktafón. Uvedomila som si, že stojím tvárou v tvár so skutočným Bohom, brat tam ako keby ani nebol. Vnímala som len Božiu lásku, nežnosť, pokoru, pokoj a dobrotivosť. Bolo to, ako keď sa Mojžiš stretol s Hospodinom a potom mu žiarila tvár. Toto som ešte nikdy nezažila. Ježiš, ďakujem.

            Náš 9-ročný syn mával často strach. Po modlitbe a živom slove do situácie nastala zmena. Syn sa prestal báť a snaží sa poslúchať rodičov a keď niečo zlé spraví, hneď sa ospravedlní. Boh mu dal aj sen a Jeho viera je veľmi povzbudená. Sláva Bohu.

          Dcéra, ktorá má 14 rokov, bola dvakrát na poradenstve, sama túžila ísť. Mala problém vyjadrovať sa. Jednoducho, keď sa jej niekto niečo pýtal, buď veľmi potichu odpovedala, takže ju nikto nepočul, alebo sa zaťala a nič nedokázala povedať. Dnes je úplne slobodná, dala sa pokrstiť a jej hlad po Bohu rapídne narástol. Boh jej dáva mocné sny o tom, ako si ju chce použiť. SLÁVA BOHU.

Miroslava

English

Healing of the family, deliverance from fear and from the bondage of speech – October 2016

At the counseling session, my husband and I had a few questions about our problems, and we couldn’t even verbalize what exactly it was about, but we always received an accurate and well-suited answer. It is evidence that God really knows everything. When brother Radovan spoke, they were real gems for our situations. The only thing I regret is that I didn’t have a dictaphone with me. I realised that I was standing face to face with the real God, the brother was there as if he wasn’t even there. I perceived only God’s love, gentleness, humility, peace and kindness. It was like when Moses met the Lord and then his face shone. I had never experienced this before. Jesus, thank you.

Our 9-year-old son was often afraid. After prayer and a living word, a change has come to the situation. The son has stopped being afraid and tries to obey his parents. When he does something wrong, he immediately apologises. God also gave him a dream and His faith has greatly been encouraged. Glory be to God.

The daughter, who is 14 years old, has been to counseling twice, she wanted to go herself. She had trouble in expressing herself. When someone asked her something, she either answered very quietly, so that no one could hear her, or she kept silent and couldn’t say anything. Today, she is completely free, she was baptized and her hunger for God has grown rapidly. God gives her powerful dreams about how He wants to use her. GLORY TO GOD.

Miroslava

 

Slovak

Uzdravená chrbtica – október 2016

            Volám sa Viera a chcem povedať svedectvo, čo Pán pre mňa urobil. Nielen to, že mi dal milosť, že ma zachránil, ale už spravil pre mňa veľa zázrakov, odkedy som v neho uverila. Mala som veľké problémy s celým chrbtom, najmä s krčnou chrbticou. Potom sa to zhoršovalo až tak, že mi to išlo až dole medzi lopatky a vystreľovalo mi to do ľavej ruky. Už som nemohla ani pracovať a od januára do mája som bola na PN.

          Lekári zistili, že mám vyskočený stavec, výrastky a opotrebovanú chrbticu. Liečili ma, ale neskôr liečbu ukončili, lebo že sa to nedá celkom vyliečiť. Po nastúpení do práce sa vrátili aj bolesti. V lele som bola na konferencii Kresťanských priateľov Izraela v Žiline. Keď jeden zo služobníkov povedal, že Pán teraz uzdravuje, tak sa za mňa modlili dvaja bratia a vtedy som mala uzdravenú krčnú chrbticu. Vďaka Bohu za to, že ma prestala bolievať aj hlava. Bolo to zaujímavé, že Pán uzdravil krčnú chrbticu, ale v chrbte tie bolesti stále boli. Nerozumela som tomu, prečo nie celú chrbticu. Na začiatku októbra sme mali v zbore na návšteve Rada Mikulu a modlil sa za chorých. Vystúpila som dopredu a Boh sa ma mocne dotkol cez jeho ruky a cítila som veľkú páľavu na tom mieste, kde sa ma dotkol. A vtedy bola som uzdravená. Uvedomila som si to hneď, už keď som šla cestou domov, že ma nič nebolí a môžem povedať, že odvtedy je to už niekoľko týždňov a vďaka Bohu, mňa to naozaj nebolí. Celé to odišlo preč a som vďačná Bohu za to, že je živý, že nás počuje, že nás uzdravuje a že mu môžeme dôverovať. Ďakujem Mu za toto, čo pre mňa spravil. Ja verím, že Pán nás miluje, že je s nami a že sa o nás stará, aj o mňa sa stará a verím, že čokoľvek budem potrebovať, že je tu aj pre mňa.

Viera

            Ďakujem Bohu za robotníkov žatvy, za takých pastorov, a ľudí, ktorík vedia odovzdať život Bohu, aby si ich použil ku službe, ktorú On robí skrz srdcia Jemu oddaných, aby si ich použil k vyslobodzovaniu a uzdravovaniu. Je hrozné to, čo robí satan na zemi a v akých klamstvá žijú ľudia. Ako dôležité je vinúť sa k Bohu, svojmu Stvoriteľovi. Ako sme klamaní a úbohí bez svojho Stvoriteľa, Jeho Syna Ježiša Krista a práce Ducha Svätého. Ako málo je tých, čo vydajú život Bohu a slúžia mu celým srdcom. Vďaka za teba Rado a za tvoju službu…vďaka Bohu. Cítim sa ľahká, pokojná, slobodná. Nie je nič krajšie, ako ísť v šľapajách nášho Pána a dokázať byť napojený na pravý zdroj Lásky, ktorá sa potom môže vylievať na chorých, smutných, úbohých, poviazaných a oklamaných, ktorých satan drží vo väzení. Až potom, keď je človek oslobodený, porozumie Slovu, ktoré je zapísané v knihe Života. Všetci, ktorých satan drží vo väzení, porozumejú. Doteraz som mala iba prečítané, čo je to Pravda. Ak to človek prežije na sebe, vtedy tomu porozumie. Ako krátko sme na zemi, aby sme mohli byť s Pánom. Ako sa až nedá vyjadriť tá sloboda a vďačnosť, ktorú človek cíti pri oslobodení a zjavení nejakej Pravdy vo svojom živote. Celé vnútro človeka by malo ďakovať Bohu za to, ako nás miluje, ako sa bránime Jeho Láske a nedokážeme pochopiť hĺbku Života, Lásky, Starostlivosti, Ochrany a Jeho Dobroty. Tvoja služba je veľmi dôležitá v Jeho rukách. Je to citlivé jemné a môžem spolu s piesňou hovoriť: „… milostivý a milosrdný je Pán“. Vďaka, Vďaka Bohu za Jeho milosť milosrdenstvo…za ľudí, ktorých si vie použiť vo svojej vinici. Mám veľmi vďačné srdce naproti Bohu Rado za teba. Sláva Bohu. Po oslobodení osobne hovorím za seba,že  by som chcela hneď pomáhať v Pánovej vinici, doslova vyhlasovať zo striech to, aké úžasné je byť oslobodený a pomáhať, aby sa naši najbližší dozvedeli, ako sme klamaní a čo ponúka Pán oslobodením. Aké klamstvá žijeme v chorobách a trápeniach. Uvedomujem si však, že to nejde vo vlastnej sile a že človek musí byť zmocnený našim Stvoriteľom v daroch, ktoré rozdal každému tak, ako chcel Duch Svätý. Zmenil sa môj pohľad na ľudí, ktorí sú takto klamaní, utláčaní a väznení. Týmto jedným prežitým aktom  si uvedomujem, že to potrebuje každý nespasený  hriešnik. Sú to zranenia ľudí hlboko vo vnútri, o ktorých ani sami nevedia. Vie to iba Boh, ktorý to vo svojej milosti zjaví. A ak sú roztrhnuté putá a zlomené závory, tak to je neopísateľná radosť. Skvelé.

Alica – august 2016

             Som veľmi vďačný Bohu za Radovu službu, cez ktorú sa ma Nebeský Otec veľmi mocne dotýkal tak, že mi dal omnoho hlbšie pochopiť Jeho srdce a tým mi premieňa moje srdce na srdce Jeho syna. Na kurz v Trebišove som došiel plný očakávaní, že čo bude Duch Svätý v nás robiť a On dal ešte viac ako som čakal. Slovo bolo priezračne čisté a pravdivé, ktoré odhaľovalo mnohé v našich srdciach. Na chválach bola mocná Božia prítomnosť a úplne najlepšou časťou bola služba duchovnými darmi, počas ktorej Ocko mocne konal v nás cez slová povzbudenia, napomenutia a iné prorocké slová.

Dalibor

            „Asi najviac zo všetkého, čo sa udialo v Trebišove, ma zaujalo osobné duchovné poradenstvo. Pri osobných modlitbách sa ma pastor opýtal, či mám niečo konkrétne, za čo by som chcela, aby sa pomodlil. Povedala som mu, čo ma ťažilo a po modlidbe sa ma opýtal, či by som nechcela zostať na poradenstve. Veľmi som sa tomu potešila, kedže som predtým ešte nikdy na poradenstve nebola.

            Bola som preto plná očakávania. Na sedení ma pastor vyzval, aby som mu porozprávala o svojom živote, problémoch a ceste k Bohu.  Sprevádzal ma celým životom , poukazoval na chyby a hriechy, ktorých som sa dopustila, a v ktorých videl príčiny mojich súčastných problémov.  Vysvetlil mi, aké dôležité je odpúšťať, ak som zažila niekedy sklamanie či zranenie.  Nakoniec mi pomohol pomodliť  sa a vyznať Bohu hriechy a poprosiť o odpustenie a zmierenie. Musím povedať,  že som pocítila uvoľnenie a som vďačná Bohu za takých zbudovaných služobníkov, ktorí  vďaka Duchu Svätému vedia  viesť človeka a pomôcť mu poznať Pána viac. Som veľmi vďačná za duchovné poradenstvo a nech poslúži každému kto cíti, že potrebuje pomôcť s problémami a sám na ne nestačí. Iste ho to posunie dopredu vo svojom živote aj vo vzťahu s Pánom, ako to i mňa posunulo.“

Martina B.

Pokoj Vám!

            Som dôchodkyňa, ktorá chodí s Pánom Ježišom niekoľko rokov. Za tie roky sa začali v mojom tele ozývať rozličné choroby. Najviac zo všetkých ma trápila astma a vysoký tlak. Pred niekoľkými týždňami na nedeľnom zhromaždení zaznelo slovo, ktoré ma oslovilo. Pastor hovoril o tom, že sa modlíme: „Pane, uzdrav ma“, ale svojou rukou berieme tabletky, aby sme sa uzdravili. Tak to nemá byť. Veď náš lekár nebeský, Pán Ježiš Kristus, nám už naše bolesti a choroby vyniesol na kríž golgotský. Prijmime vierou, čo nám vydobyl náš Lekár – Ježiš Kristus. A tak po príchode domov som v modlitbe a s vierou odovzdala samu seba aj so svojimi zdravotnými problémami svojmu nebeskému Lekárovi, aby ma On vyliečil. Od tej doby neberiem tabletky, spreje na dýchanie atď. Moje problémy sú preč a ja môžem vďaka Nemu opäť naplno žiť. Môj Lekár – Pán Ježiš ma oslobodil od trápenia a vyliečil. Čo povedať? Ďakujem, Pane Ježišu!

sestra Viera

(dodatok pastora: my nie sme proti liekom. Vážime si prácu lekárov a žehnáme im. Ale svedčíme o lieku nebeského Lekára, ktorým je slovo Boha, a to má liečivú moc aj tam, kde ani lekári už nedokážu pomôcť.)

 

Viera Majerčíková

AC Trebišov

            Volám sa Katarína Bódiová, mám 34 rokov, žijem v Cinobani pri Lučenci, chodím do zboru BJB Lučenec . Pána som spoznala pred 20. rokmi. Na kurze poradenstva som sa prvýkrát zúčastnila tento rok. Hoci som nevedela, čo presne mi prinesie, dúfala som, že snáď prispeje k zlepšeniu môjho duchovného vnímania a rastu a taktiež sa vždy teším zo spolupráce s AC. Mám veľkú túžbu slúžiť duchovnými darmi a taktiež takúto službu prijímať od svojich bratov a sestier. Hoci máme veľa príležitostí stretávať sa ako zbor (sláva Bohu) či už na bohoslužbách, biblickom štúdiu, na krstoch..tieto stretnutia sú však tak nabité programom, že nezostáva veľa času na osobné zdieľanie a následnú službu duchovnými darmi. Túžim po vzťahoch, po zdieľaní sa, hľadám duchovnú pomoc a podporu u bratov a sestier a tak isto ju túžim poskytnúť tým, ktorí to potrebujú. Ale nejde to bez vzájomnej pomoci. Radkov seminár mi veľmi pomohol pochopiť niektoré veci, ktoré som doteraz nevnímala alebo som im nerozumela, či už čo sa mňa osobne týka, alebo mojich bratov a sestier. Prečo niekedy uviazneme akoby v slepej uličke, prečo sa nedokážeme oslobodiť od niektorých vecí, prečo sa stále vraciame k zvykom z nášho starého života. Pri Radkovej ďalšej návšteve bola príležitosť, aby mi aj osobne slúžil poradenstvom a nielen mne, ale aj iným bratom a sestrám. Všetci sme boli jeho službou veľmi požehnaní a povzbudení! Veľmi si želám, aby duchovné poradenstvo v našich zboroch bolo samozrejmosťou, pretože je nevyhnutnou potrebou duchovného života každého z nás. Verím, že každý z nás môže byť takýmto poradcom pre svoje okolie ak chce a ak dovolí Pánovi aby cez neho konal, avšak potrebujeme pomoc bratov a sestier, ktorí majú skúsenosti. Radkovi ďakujem, že prišiel za nami, keď sme ho potrebovali, že oslávil nášho Pána Ježiša Krista svojou láskou k nám a službou..nech je požehnaný v mene Ježiš, aj práca ktorú vykonáva v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen!

 

Katarína Bódiová

              Som veľmi vďačná za tento kurz. Keď som naň išla, očakávala som teoretický kurz o duchovnom poradenstve, nevedela som presne, o čom to bude. Ale hneď po prvom stretnutí som videla, ako sa ma Boh na kurze dotýka. Nie len že dostávam cenné praktické rady podložené Božím Slovom a skúsenosťou slúžiacich služobníkov, ale čo je pre mňa veľmi dôležité, Boh ku mne na kurze osobne hovorí. Či už cez prednášky, alebo osobné poradenstvo, alebo v čase, kedy očakávame na Ducha Sv. a učíme sa používať Jeho dary na modlitbách /proroctvá, videnia,…/. Z každého kurzu odchádzam premenená, uzdravená, slobodnejšia. Mne samej to veľmi slúži a teším sa, že to, že budem zbudovaná, môže prinášať slobodu a uzdravenie ďalším ľuďom, ku ktorým ma Boh posiela.

a uzdravenie ďalším ľuďom, ku ktorým ma Boh posiela.

 

Veronika Sokolová

            Zo služby poradenstva som nadšená. Tento kurz má dva ciele. Prvým je pomoc ľuďom, dať im vnútornú pevnosť myslenia a udržanie si slobody a druhý, vojsť do Božieho povolania pre službu. Pre mňa je to svedectvo  Božej prítomnosti v každom ohľade, aj prvého aj druhého zamerania duchovného poradenstva vo vašom spoločenstve v Trebišove. Prítomnosť Ducha Svätého uvádza život do pohybu. Ak dovolíme Duchu Svätému, aby konal v nás, nie je nič krajšie ako dostávať sa zo všetkých nečistôt, starostí a problémov, ktoré môže odhaliť iba Duch Svätý a vyviesť  všetko na Svetlo. Veriť, že normu, ktorú dáva Pán, vkladá do srdca, tam aj ostane a upevní to v nás. Lebo Jemu ide o našu budúcnosť pokoj a dobro.

Sestra

            Od augusta som prežívala bolesti v krčnej chrbtici. Bolo to niekedy neznesiteľné. 7 rokov striedavo žila v tlaku od manžela a prežívala raz do mesiaca obsesiu a opresiu- raz za štvťrok  som utekala z domu, zbalila kufor a vybalila. Brr. Počas kurzu Duch svätý jednal s mojimi chybami, prichádzalo usvedčenie odpúšťala som a oslobodenie. Následne som šla do poddania sa mužovi a prijatia. A proste bolesti odišli. Veľmi Pán koná počas tohto kurzu s mojim životom. Ak je Jeho bremeno príjemné a ľahké, nemôže byť moje ťažšie ako Jeho. Všetko je dokonané. Ježiš je víťaz.

 

Alica Nagyová