O Immanuel

Immanuel, n.o.

Riaditeľ :  Mgr. Radovan Mikula

 Druhy všeobecne prospešných služieb:

– poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:

  1. a) Poskytovanie šatstva, školských potrieb, hygienických prostriedkov a pod. rómskym spoluobčanom v rámci rómskej misie
  2. b) Návštevy detských domovov a domovov dôchodcov a s tým spojená duchovná a sociálna pomoc deťom a starým ľuďom v týchto zariadeniach.

– tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych  hodnôt

  1. a) Duchovná a sociálna práca v rómskej misii.
  2. b) Duchovná a sociálna pomoc deťom a starým ľuďom v detských domovoch a domovoch dôchodcov.
  3. c) Konferencie, poradenské stretnutia a aktivity v rámci duchovného poradenstva ako alternatívy psychoterapie.

– vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Mládežnícke projekty – kresťanské koncerty spojené s duchovným kresťanským programom, návštevy škôl v rámci programov prevencie drogových, alkoholických a iných závislostí a príležitostné grantové programy pre mládež.

Kurzy duchovného poradenstva

1. ročník

Hlavní lektori:

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nesvady, Nové mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Bratislava, Prievidza)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Pokoj Boží prajem. Po rokoch služby vyslobodenia a vnútorného uzdravenia sme dospeli k rozhodnutiu otvoriť cyklus kurzov duchovného poradenstva. Mnoho kresťanov a samozrejme ešte viac nekresťanov trpí problémami a nevedia si rady. Hľadajú pomoc a nemôžu nadobudnúť víťazstvo a slobodu. Aj keď ju nadobudnú, po nejakom čase zase padajú do predošlých problémov a ich myslenie prehry sa prehlbuje. Keďže sme videli, že aj po našej službe niektorí ľudia, ktorí boli vyslobodení a prežili víťazstvo, po nejakom čase opäť upadli a prehrávali, nadobudli sme presvedčenie slúžiť týmto cyklom kurzov s dvoma cieľmi:

  1. Chceme v tomto cykle kurzov slúžiť ľuďom v pravidelných časových intervaloch, pričom pravidelné stretnutia počas tohto cyklu kurzov spojené s prednáškami a diskusiami niekoľkonásobne posilnia ľudí, dajú im vnútornú pevnosť myslenia a konania pre udržanie si slobody.
  2. Druhým cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú Božie povolanie pre službu duchovného poradenstva nadobudnúť prostredníctvom tohto cyklu všetkých 9. kurzov vedomosti a skúsenosti pre efektívnu službu ľuďom s rôznymi duchovnými a psychosomatickými problémami.

2. ročník

Duchovné dary v službe uzdravovania a vyslobodzovania

Hlavní lektori:

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nové mesto nad Váhom, Bratislava)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Na efektívnu službu poradcu v rámci sebareflexie a následne na službu ľuďom, ktorí potrebujú uzdravenie a vyslobodenie zo psychosomatických problémov, ktoré môžu byť dôsledkom démonického vplyvu, je potrebné osvojiť si a praktizovať dary Ducha Svätého. Keďže duchovné poradenstvo je závislé na vedení, zmocnení a zjavení Ducha Svätého, chceme v ďalšom pásme deviatich kurzov vytvoriť možnosť a priestor rastu duchovných poradcov. Kurzy budú prebiehať počas cyklu 9 dvojdňových víkendových stretnutí  v intervaloch približne každé 4 týždne, v dňoch sobota, nedeľa.

3. ročník

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nové mesto nad Váhom)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Tretí ročník sumarizuje získané teoretické znalosti a praktické skúsenosti v uplatňovaní a používaní Božej výzbroje pre duchovný boj popísaný v 6.kapitole biblického listu Efežanom.

Absolventi sa stávajú potenciálnymi duchovnými poradcami pre prácu v oblasti uzdravenia a vyslobodenia ľudí so psychosomatickými a duchovnými problémami.