Podpora služby

Slovak

Svedectvá

Ak vás Pán Ježiš počas našej bohoslužby zachránil, vyslobodil alebo uzdravil, napíšte to a pošlite e-mailom. Je možné poslať aj nahrané audio alebo video svedectvo.

Modlitebná podpora

Prosím, modlite sa za Pánovo vedenie, ochranu, múdrosť a moc. Nech je Jeho meno vyvýšené, Jeho sláva zjavená a ľudia spasení, uzdravení a vyslobodení.

Finančná podpora

Dobrovoľné finančné príspevky môžete posielať na zabezpečenie a rozvoj Immanuel, n.o. službu pre

účet: 2 9 2 9 8 8 5 4 1 7/ 1 1 0 0

IBAN SK21 1100 0000 0029 2988 5417

BIC (SWIFT) TATRSKBX

Našu službu môžete podporiť aj darovaním 2% z vašich daní.

Nájdete tu potrebné formuláre, pokyny na ich vyplnenie, ako aj informácie o našej organizácii.

————————————————————————————————————————————————

Informácie o našej organizácii:

Meno a bydlisko: Immanuel, n.o.

Sofijská 2473/15, 040 13 Košice

IČO: 457 347 04

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

English

Testimonies

If the Lord Jesus saved, delivered or healed you during our service, write it down and send it by e-mail. It’s possible to send recorded audio or video testimony as well.

Prayer support

Please, pray for Lord’s guidance, protection, wisdom and power. May His name be exalted, His glory revealed, and people saved, healed, and delivered.

Financial support

You can send voluntary financial contributions to ensure and develop the Immanuel, n.o. service to

the account: 2 9 2 9 8 8 5 4 1 7/ 1 1 0 0

IBAN SK21 1100 0000 0029 2988 5417

BIC (SWIFT) TATRSKBX

You can also support our service by donating 2% of your taxes.

You will find the necessary forms, instructions for filling them out, as well as information about our organization.

Tax payment confirmation – Download

Instruction to fill in – Download

Tax remittance statement – Download

——————————————————————————————————————————————–

Information about our organization:

Name and residence: Immanuel, n.o.

Sofijská 2473/15, 040 13 Košice

ID: 457 347 04

Legal form: Non-profit organization providing generally beneficial services

 

 

 

 

 


vyhlásenie2024-Immanuel