O Immanuel

Immanuel, n.o.

Riaditeľ :  Mgr. Radovan Mikula

 Druhy všeobecne prospešných služieb:

– poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:

 1. a) Poskytovanie šatstva, školských potrieb, hygienických prostriedkov a pod. rómskym spoluobčanom v rámci rómskej misie
 2. b) Návštevy detských domovov a domovov dôchodcov a s tým spojená duchovná a sociálna pomoc deťom a starým ľuďom v týchto zariadeniach.

– tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych  hodnôt

 1. a) Duchovná a sociálna práca v rómskej misii.
 2. b) Duchovná a sociálna pomoc deťom a starým ľuďom v detských domovoch a domovoch dôchodcov.
 3. c) Konferencie, poradenské stretnutia a aktivity v rámci duchovného poradenstva ako alternatívy psychoterapie.

– vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

Mládežnícke projekty – kresťanské koncerty spojené s duchovným kresťanským programom, návštevy škôl v rámci programov prevencie drogových, alkoholických a iných závislostí a príležitostné grantové programy pre mládež.

Kurzy duchovného poradenstva

1. ročník

Hlavní lektori:

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nesvady, Nové mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Bratislava, Prievidza)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Pokoj Boží prajem. Po rokoch služby vyslobodenia a vnútorného uzdravenia sme dospeli k rozhodnutiu otvoriť cyklus kurzov duchovného poradenstva. Mnoho kresťanov a samozrejme ešte viac nekresťanov trpí problémami a nevedia si rady. Hľadajú pomoc a nemôžu nadobudnúť víťazstvo a slobodu. Aj keď ju nadobudnú, po nejakom čase zase padajú do predošlých problémov a ich myslenie prehry sa prehlbuje. Keďže sme videli, že aj po našej službe niektorí ľudia, ktorí boli vyslobodení a prežili víťazstvo, po nejakom čase opäť upadli a prehrávali, nadobudli sme presvedčenie slúžiť týmto cyklom kurzov s dvoma cieľmi:

 1. Chceme v tomto cykle kurzov slúžiť ľuďom v pravidelných časových intervaloch, pričom pravidelné stretnutia počas tohto cyklu kurzov spojené s prednáškami a diskusiami niekoľkonásobne posilnia ľudí, dajú im vnútornú pevnosť myslenia a konania pre udržanie si slobody.
 2. Druhým cieľom je pomôcť ľuďom, ktorí prežívajú Božie povolanie pre službu duchovného poradenstva nadobudnúť prostredníctvom tohto cyklu všetkých 9. kurzov vedomosti a skúsenosti pre efektívnu službu ľuďom s rôznymi duchovnými a psychosomatickými problémami.

Tématické okruhy:

KURZ   č. 1:        SEBAREFLEXIA klienta za pomoci poradcu.

 • Príprava poradcu – zohľadnenie duchovnej zrelosti, vedomostí a skúseností k službe človeku s konkrétnou potrebou.
 • Ako vyzerá problém človeka vo svetle Písma Svätého – služba pod vedením Svätého Ducha.
 • Kategorizácia stavu – opresia, obsesia, posesia, opakovanie – návrat.

KURZ   č.2 :       ZÁKLAD spasenia, vyslobodenia a uzdravenia.

 • Koreň horkosti.
 • Odpustenie – Boh odpúšťa človeku.
 • Odpustenie – človek odpúšťa sám sebe.
 • Odpustenie – človek odpúšťa inému človeku.
 • Dôsledky neodpustenia (choroby a zviazanosť duše i tela; mŕtvy duch).
 • Dôsledky odpustenia (uzdravenie a vyslobodenie duše i tela; živý duch).

KURZ   č.3 :       Zviazanosť a sloboda.

J 8,32 – poznanie pravdy ako základ pre vyslobodenie

 • Zviazaný versus voľný – slobodný jazyk.
 • Zviazaná versus voľná – slobodná myseľ.
 • Zviazané pohyby tela versus voľné – slobodné pohyby tela.
 • Zviazané emócie versus voľné – slobodné emócie.
 • Zviazaná vôľa versus voľná – slobodná vôľa.
 • Démonické vytváranie falošnej identity versus nadobúdanie identity podľa Božej vôle.

 

KURZ   č. 4:        Strach a úzkosť

 • Pôvod strachu a úzkosti.
 • Koreň strachu a úzkosti.
 • Odpodstatnený a bezdôvodný strach a úzkosť.
 • Strach alebo duch strachu.
 • Dôsledky strachu a úzkosti – kritika, manipulácia, útek.
 • Boj proti strachu a úzkosti.
 • Víťazstvo nad strachom a úzkosťou.

KURZ   č.5:         Démonológia

 • Boh tohto sveta.
 • Kráľovstvo temnoty.
 • Rozdelenie a pôsobnosť duchovných bytostí.
 • Miesta, spôsoby a ciele pôsobenia duchovných bytostí kráľovstva tmy.
 • Kráľovstvo tmy versus Kráľovstvo svetla.
 • Služobníci kráľovstva tmy spomedzi ľudí .
 • Boj proti služobníkom tmy – všeobecne a konkrétne.
 • Víťazstvo nad temnotou – všeobecne a konkrétne.

KURZ   č.6:         Násilie, znásilnenie

 • Násilie – definícia; pohľad spoločnosti; pohľad Svätého Písma;

duchovné, psychické a fyzické znásilnenie.

 • Znásilnenie – definícia; pohľad spoločnosti; pohľad Svätého Písma;

duchovné, psychické a fyzické znásilnenie.

 • Dôsledky násilia a znásilnenia.
 • Vyslobodenie a uzdravenie takto postihnutých osôb.

KURZ   č.7:         Sexuálna oblasť života človeka

 • Sexuálna nečistota.
 • Myslenie a predstavy napádané alebo zviazané.
 • Emócie napádané alebo zviazané.
 • Porneia – smilstvo, cudzoložstvo, pornografia, masturbácia, homosexualita.
 • Vyznávanie, očisťovanie, získanie slobody, udržiavanie slobody alebo návrat do slobody.

KURZ   č.8:         Kliatby a generačné problémy

 • Kliatba – súčasné myslenie versus pohľad Písma.
 • Vyslobodenie z kliatby.
 • generačné kliatby, choroby a zadržiavanie – prenášanie hriechov.
 • zlomenie generačnej línie.

KURZ   č.9:         Odpočívanie v Otcovej láske

 • Ježišova krv – vstup k Otcovi.
 • Istota o prítomnosti, záujme, pomoci u Otca.
 • Otcova ruka – ochrana, vedenie, múdrosť.
 • Vyslobodený človek – potenciálny poradca vysielaný Božím Duchom.

2. ročník

Duchovné dary v službe uzdravovania a vyslobodzovania

Hlavní lektori:

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nové mesto nad Váhom, Bratislava)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Na efektívnu službu poradcu v rámci sebareflexie a následne na službu ľuďom, ktorí potrebujú uzdravenie a vyslobodenie zo psychosomatických problémov, ktoré môžu byť dôsledkom démonického vplyvu, je potrebné osvojiť si a praktizovať dary Ducha Svätého. Keďže duchovné poradenstvo je závislé na vedení, zmocnení a zjavení Ducha Svätého, chceme v ďalšom pásme deviatich kurzov vytvoriť možnosť a priestor rastu duchovných poradcov. Kurzy budú prebiehať počas cyklu 9 dvojdňových víkendových stretnutí  v intervaloch približne každé 4 týždne, v dňoch sobota, nedeľa.

Tématické okruhy:

KURZ   č.10:      SLOVO MÚDROSTI

 • Konflikt ľudskej a Božej múdrosti
 • Pomazanie Ducha múdrosti
 • Zakázané poznanie – Okultizmus.

KURZ   č.11 :     SLOVO ZNÁMOSTI

 • Vedomosti + skúsenosť + identita Božej známosti – Nová Zmluva
 • Pomazanie Ducha známosti
 • Nečistí duchovia skrytí v poznaní

KURZ   č.12 :     VIERA

 • Viera alebo pochybnosti
 • Pomazanie Ducha hrdinskej sily
 • Satan – protivník viery; Jeho odhalenie

 

KURZ   č.13 :     DARY UZDRAVOVANIA

 • Choroba alebo symptómy
 • Duchovia v maskách choroby
 • Zdravie a uzdravenie
 • Zápas o uzdravenie

KURZ   č.14 :     ROBENIE DIVOV – PôSOBENIE MOCI

 • Energémata dynameón – pôsobenie moci (dunamis , exousia)
 • Zach 4,6 „Nie silou ani mocou, ale mojím Duchom, hovorí Hospodin Zástupov“
 • Moc Ducha Svätého proti moci diabla

KURZ   č.15 :     PROROCTVO

 • Prorok, proroctvo, rozsudzovanie
 • Proroctvo – minulosť, prítomnosť, budúcnosť
 • Proroctvo pri uzdravovaní a vyslobodzovaní

KURZ   č.16:      ROZOZNÁVANIE DUCHOV

 • Duchovia učenia, duchovia prorokov, duchovia chorôb
 • Pomazanie Ducha rady
 • Božia autorita nad duchmi

KURZ   č.17 :      DRUHY JAZYKOV

 • Vyliatie Svätého Ducha
 • Nové jazyky
 • Budovanie samého seba
 • Jazyky v duchovnom boji

KURZ   č.18:      VÝKLAD JAZYKOV

 • Cieľ výkladu jazykov
 • Úžitok z výkladu jazykov
 • Svätý Duch dáva porozumenie

3. ročník

Mgr. Radovan Mikula – pastor zboru Apoštolskej cirkvi v Trebišove; riaditeľ Immanuel, n.o. (Kurzy – Trebišov, Nové mesto nad Váhom)
Ing. Michal Polák – člen Rady zboru (starší) Apoštolskej cirkvi v Trebišove, bývalý pastor (Kurz – Trebišov)

Tretí ročník sumarizuje získané teoretické znalosti a praktické skúsenosti v uplatňovaní a používaní Božej výzbroje pre duchovný boj popísaný v 6.kapitole biblického listu Efežanom.

Absolventi sa stávajú potenciálnymi duchovnými poradcami pre prácu v oblasti uzdravenia a vyslobodenia ľudí so psychosomatickými a duchovnými problémami.

Tématické okruhy:

KURZ   č.19:      OBLASTI – SFÉRY DUCHOVNÉHO BOJA

 • Pozemská sféra duchovného boja
 • Nadzemská – nebeská sféra duchovného boja
 • Rozhodnutia pred Božím trónom

KURZ   č.20 :     NEVYHNUTNÉ CESTY PRE VÍŤAZNÝ BOJ

 • Pôst
 • Chvála
 • Modlitba

KURZ   č.21 :     OPASOK PRAVDY

 • Čo je pravda
 • Lož – pole pôsobenia pre kráľovstvo tmy
 • Pravda víťazí nad klamstvom

 

KURZ   č.22 :     PANCIER SPRAVODLIVOSTI

 • Božia spravodlivosť
 • Pád v ľudskej spravodlivosti
 • Už sme viac ako víťazi

KURZ   č.23 :     OBUV K POHOTOVOSTI EVANJELIA POKOJA

 • Evanjelium – zvesť o víťazstve
 • Myslenie víťazstva
 • Reč a život víťazstva

KURZ   č.24 :     ŠTÍT VIERY

 • Majte Božiu vieru
 • Viera pre obranu
 • Viera pri dobývanie zasľúbenej zeme

KURZ   č.25:      PRILBA SPASENIA

 • Sme spasení
 • Práca na spasení – vyslobodenie, uzdravenie
 • Návrat do spasenia

KURZ   č.26 :      MEČ DUCHA

 • Rhema, Logos
 • Používanie meča
 • Moc vyznania Božieho slova

KURZ   č.27:      SLUŽBA S POZNANÍM

 • Poznanie + Parakletos pri OPRESII
 • Poznanie + Parakletos pri OBSESII
 • Poznanie + Parakletos pri POSESII