Podpora služby

Svedectvá

Ak Vás Pán Ježiš počas našej služby spasil, vyslobodil či uzdravil, napíšte to a pošlite mailom.

Tiež je možné poslať natočené audio či video svedectvo.

Modlitebná podpora

Prosíme Vás o modlitby za Pánovo vedenie, ochranu, múdrosť a moc.

Nech je Jeho meno vyvýšené, Jeho sláva zjavená a ľudia spasení, uzdravení a vyslobodení.

Finančná podpora

Finančné dobrovoľné príspevky na zabezpečenie a rozvoj služby Immanuel, n.o. môžete zasielať na

č.účtu: 2 9 2 9 8 8 5 4 1 7/ 1 1 0 0

IBAN SK21 1100 0000 0029 2988 5417

BIC (SWIFT) TATRSKBX

—————————————————————————————————————————–

Údaje o našej organizácii :

Názov a sídlo:   Immanuel, n.o.

Sofijská 2473/15, 040 13 Košice

IČO:                      457 347 04

Právna forma :  Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

  • zamestnanci:

Vyhlásenie o poukázanií dane

Potvrdenie o zaplatení dane